Golden Star

Report this business

Welcome to Golden Star Travels & Tours !

Share this:

Latest Review

 1. 1

  ၁၃.၄.၂၀၁၄ ပုဂံ၊ေတာင္ႀကီးခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း။

  ကြ်န္ေတာ္အဖြဲ႕ဟာ ပုဂံ၊ေတာင္ႀကီးခရီးစဥ္ႏွင့္ လုိက္ပါခဲ့ပါတယ္။ ခရီးစဥ္လက္မွတ္စျဖတ္ကတည္းက သိရွိခဲ့တယ္။ ခရီးစဥ္ အစီအစဥ္အတိုင္းသြားရမည္။ တည္းရမည္။ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို သေဘာက်ယံုၾကည္၍ ဂိုးဒင္းစတားခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ လုိက္ပါစီးနင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  တကယ္လက္ေတြ႕မွာေတာ့ သေဘာက်ယံုစရာ တစ္စက္မွမရွိပဲ ၀န္ေဆာင္မႈ အင္မတန္ည့ံဖ်င္းေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။

  ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလိုထင္ျမင္ဆံုးျဖတ္ရသည္ဆိုတာကေတာ့ ခရီးစဥ္တြင္လမ္းေၾကာင္းတာ၀န္ခံ အျဖစ္လုိက္ပါတာ၀န္ယူေသာ “၀င္းတင္” အားၾကည့္ၿပီး ၎လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တာ၀န္ယူစိတ္မရွိပံုမ်ားေၾကာင့္ ထိုခရီးသြားလုပ္ငန္းကို မ်ားစြာစိတ္ပ်က္မိပါသည္။

  သားသမီးမေကာင္းလွ်င္ မိဘေခါင္းဆိုသကဲ့သို႕ အင္မတန္ည့ံဖ်င္းၿပီး ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္အား ခြဲျခားႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ၎၀န္ထမ္းေၾကာင့္ခရီးသြားမ်ား ၊ ဂိုးဒင္းစတားအားယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားၿပီး ေနာက္ေနာင္ဒီခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ဘယ္ေတာ့မွအသံုးမျပဳေတာ့သည့္အျပင္ ခရီးသြားအဖြဲ႕၏ အေပါင္းအသင္းမ်ားအားလည္း ဂိုးဒင္းစတားအားအသံုးမျပဳရန္ သတင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၎၀န္ထမ္းေၾကာင့္ ဂိုးဒင္းစတားပိုင္ရွင္မ်ားလည္း မ်ားစြာထိခိုက္စရာျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
  ျဖစ္စဥ္အား အက်ဥ္းခ်ံဳးေျပာျပရလွ်င္ ပထမအသိေပးထားေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ၎၀န္ထမ္း၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ဘုရားဖူးမ်ားအား ငဲ့ညွာျခင္းမရွိပဲ ၎၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥအား ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနျခင္း၊ ပုဂံခရီးတြင္အဆင္ေျပသေယာင္ ျဖစ္ေပ မယ့္ ေတာင္ႀကီးခရီးစဥ္ ႏီွးဘုရားတြင္ ၎တာ၀န္ခံမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တြင္သြားအိပ္ေန၍ ခရီးသည္မ်ား ၎ကိုထိုင္ေစာင့္ေနရျခင္း၊ ကားသမားမ်ားႏႈိးေပးမွ ခရီးဆက္လက္ထြက္ခြာရျခင္း၊ မနက္စာ၊ ေန႕လည္စာ၊ ညစာမ်ားအားလည္း အခ်ိန္ကေမာက္ကမ ေကြ်းျခင္းေၾကာင္းစားေသာက္ရာတြင္ အဆင္မေျပပဲ ခရီးသည္မ်ား ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရပါသည္။

  ခရီးစဥ္တြင္လုိက္ပါလာေသာ ဘုရားဖူးအားလံုးကို တန္းတူ၀န္ေဆာင္မႈေပးရမည့္အစား ခံုနံပါတ္ ၃/၄ မွ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး (၎ႏွင့္ပတ္သက္သည္ဟုယူဆရေသာ) သူတို႕ႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနၿပီး တာ၀န္၀တၱရားမ်ား လစ္ဟင္းေသာေၾကာင့္ ပုဂံ၊ေတာင္ႀကီး ခရီးစဥ္သည္ သူတို႕(၃)ဦး ခရီးစဥ္သာ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

  အဆိုးဆံုးမ်ားမွာ ေတာင္ႀကီးေဟာ္တယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ေဟာ္တယ္ကိုေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အခန္းခြဲေ၀ရာ၌လည္း မွ်တမႈမရွိပဲ ေစ်းႏႈန္းမတူညီေသာ အခန္းမ်ားအား လုပ္ထားၿပီး ညီမွ်မႈမရွိသည့္ အခန္းခြဲေ၀မႈေၾကာင့္ ခရီးသြား မ်ားမွ ၎အား ေျဖရွင္းေပးရန္ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၀င္းတင္မွာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ အျပင္တြင္ေရာက္ရွိေနၿပီး ည၁၂နာရီေက်ာ္မွ ျပန္ေရာက္လာၿပီး အခန္းမစီစဥ္ေပးသည့္အတြက္ ခရီးသြား ၁၅ဦးေက်ာ္မွာ နားခ်ိန္မရွိပဲ ပင္ပန္းၿပီး ဒုကၡအလြန္ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ တာ၀န္ခံမွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ဟု ယူဆထားသည္မွ တက္တက္ဆင္ေအာင္ လြဲခဲ့ရသည့္အျပင္ ခရီးစဥ္တစ္ခုတြင္ ၎တာ၀န္ခံလိုက္ပါလာျခင္း မရွိပဲကားသမားမ်ားႏွင့္ ဘုရားဖူးမ်ား အားလႊတ္လိုက္ၿပီး ေသခ်ာမစီစဥ္သည့္အတြက္ အျပန္တြင္ ဘုရားဖူးမ်ား မွာ ေဟာ္တယ္သို႕သြားရမလို ထမင္းဆိုင္သြားရမလို ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရပါသည္။

  ၎တာ၀န္လစ္ဟင္းမႈမ်ားအား တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ ေတာင္းပန္ရမည့္အစား ေမာက္မာရိုင္းစိုင္းစြာျဖင့္ ၎မွာ တာ၀န္မရွိသလို ႏွင့္ မေက်နပ္ပါက သူေဌးအားတိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ရင့္သီးစြာေျပာဆိုသည့္အတြက္ ဂိုးဒင္းစတားအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၎၀န္ထမ္းအား အလြန္စိတ္ပ်က္မိပါသည္။ ၎၀န္ထမ္း “၀င္းတင္” ေၾကာင့္ ဂိုးဒင္းစတား ကုမၸဏီအား ခရီးသြားမ်ား ယံုၾကည္မႈနည္းပါးၿပီး ေနာက္ေနာင္အသံုးျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

  ဤအေၾကာင္းၾကားစာသည္ မည္သူမွနစ္နာေစျခင္းမဟုတ္ပဲ အျဖစ္မွန္အား ခရီးသြားလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္သိရွိဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံသိရွိလိုပါက လိုက္ပါလာေသာ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ကားဆရာမ်ားအား ဖုန္းဆက္ ၍ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။