ျပည့္ေအာင္ေက် ာ္ကုမၸဏီ(ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ)

  • No.(178), 1Floor, 40St(Middle), Kyauktada Yangon
  • 01-398192,09-73050398
  • Business hours: :
    9:00AM to 5:00PM

Report this business

ျပည့္ေအာင္ေက် ာ္ ကုမၸဏီ(ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ) မွ ၾကိဳ ဆိုပါသည္။

Share this: