ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓာတ္ပံုအသင္း တို႕မွ စီစဥ္သည့္ အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဓာတ္ပံုပညာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ

  • Business hours: :
    25 Mar 2014 - 28 Mar 2014
  • No.27/29, 1 st Flr , 35 Street, Kyauktada Yangon

Description

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓာတ္ပံုအသင္း တို႕မွ စီစဥ္သည့္  အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဓာတ္ပံုပညာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓာတ္ပံုအသင္း တို႕မွ စီစဥ္ျပီး ယူေက မွ ထင္ရွားသည့္ ဓာတ္ပံုပညာရွင္ Hazel Thompson မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသည့္ Rivers, Roads & Railways: Lines of communication ဟု အမည္ေပးထားေသာ ဓာတ္ပံုအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲအား ၂၀၁၄ မတ္လ ၂၅ ရက္မွ ၂၈ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓာတ္ပံုအသင္း ရုံးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ လူငယ္ ဓာတ္ပံုပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ၀ါသနာ႐ွင္မ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္သည့္ လူမႈေရးမွတ္တမ္းဓာတ္ပံု အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ပ႐ိုဂ်က္ အသစ္ ၂ခု ႐ိုက္ကူးၿပီးစီးမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္သည့္ တစ္ဦးခ်င္း ျပန္လည္အသိေပး ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရ႐ွိပါမည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ “Rivers, Roads & Railways” ျဖစ္ပါသည္။ ေနရာအလိုက္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းအလိုက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္း ေတြ႕ျမင္ရေသာ လူအမ်ား၏ ဘ၀ေနထိုင္မႈကို ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ပံုတြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ျမစ္ေၾကာင္း၊ ကားလမ္းႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၎အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာဓာတ္ပံု၀ါသနာ႐ွင္ပညာ႐ွင္ အားလံုး အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္ ၇၈၊ ကမ္းနားလမ္း ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓာတ္ပံုအသင္း ရံုးခန္း အမွတ္ ၂၇/၂၉ ပထမထပ္၊ ၃၅ လမ္း(ေအာက္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ လည္း ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ရယူႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိလိုသည္မ်ားကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဖုန္း ၂၅၄၆၅၈၊၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁ လိုင္းခြဲ ၃၃၃၃ ႏွင့္ ၃၄၄၃ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓာတ္ပံုအသင္း ဖုန္း ၃၇၃၁၆၇ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Credit: Myanmar Network

 

Share this: