“စကၤာပူပညာေရးျပပြဲႏွင္႔ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာေဟာေျပာပြဲ ၂ဝ၁၃ က်င္းပမည္”

 • Business hours: :
  28 Jul 2013 9:00am - 28 Jul 2013 2:00pm
 • Summit Parkview Hotel, Ahlone Road, Dagon Yangon
 • +95-09 732 732 77, 09 5085 185

Description

စင္ကာပူပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ယူျခင္းဆုိင္ရာသိေကာင္း စရာမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမည္႕ စင္ကာပူ ပညာေရးျပပြဲႏွင္႕ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ ၂ဝ၁၃ အား ဇူလိုင္လ (၂၈)ရက္၊တနဂၤေႏြေန႕၊နံနက္(၉)နာရီမွ ေန႕လည္(၂)နာရီထိ၊ Summit Parkview Hotel တြင္ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CROWN Education တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွေျပာၾကားသည္။

(၁ဝ)တန္းေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မိမိတို႔ရရွိထားေသာ ရမွတ္မ်ား အလိုုက္ေရြး ခ်ယ္သင္ယူနိုုင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းမ်ားအေၾကာင္းကို အဆိုု ပါေန႔ တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ Civil, Electrical, Mechnical အင္ဂ်င္နီယာ၊အိုုင္တီ၊ စီးပြားေရး၊ ဇီဝေဆးသိပၺံ၊ စသည့္ဘာသာရပ္မ်ား အေၾကာင္းကိုုပါရွင္း လင္းေျပာၾကားသြား မည္ျဖစ္သည္၊၊ မိမိတို႔မည့္သည့္ ဘာသာရပ္အားေရြးခ်ယ္သင္ယူသင့္သည္ ကိုမဆံုးျဖတ္ နိုုင္ေသးသည့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားတက္ေရာက္နားေထာင္ သင့္သည့္ ဘာသာရပ္ ဆိုုင္ရာ ဗဟုုသုုတမ်ားရရွိနိုုင္မည့္ ေဟာေျပာပြဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္၊၊

“ဘာသာရပ္ေတြကိုုေရြးခ်ယ္နိုုင္ဘို႔ဘာသာရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ သိထားဖို႔လို အပ္ပါတယ္၊၊ ေက်ာင္းေတြမေလွ်ာက္ထားခင္ မိမိတို ့စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွဳ႕၊ စိတ္ပါ၀င္ စားမွဳ ့ေတြကိုသိရွိထားျပီး၊ ဘာသာ ရပ္ေတြရဲ႔ သေဘာသဘာ၀ေတြကိုသိရွိထားမွသာ၊ မွန္ ကန္ေသာ ဘာသာရပ္၊ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္း မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊၊ ပတ္၀န္း က်င္ရဲ႕တုိက္တြန္းမူ႕ေၾကာင့္၊ မိမိစိတ္၀င္စားမူ႕ မရွိတဲ့ ဘာသာရပ္ ကုိေရြး ခ်ယ္ခဲ႔မယ္ဆိုရယ္ အလုပ္အကုိင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမွာေရရွည္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ခက္နိုုင္ ပါတယ္၊၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုပြဲမ်ိဳးကိုု ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားေတြ ဗဟုုသုုတရေအာင္စီစဥ္ ေပးတာပါ” CROWN Education မွ ပညာေရးအတိုုင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းမွ ေျပာၾကားသည္၊၊

ထုိ႕အျပင္(၁၀)တန္ေအာင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားစင္ကာပူတြင္ပညာမသင္ယူမီႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ထားသည္႕ ေသာအခ်က္မ်ားအား သက္ဆုိင္ ရာေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင္႕တစ္ဦးခ်င္းေဆြး ေႏြးမွုုမ်ားျဖင္႕အခမဲ႕အႀကံညဏ္ေပးအပ္သြား မည္ျဖစ္ သည္။

အဆုိပါေန႕တြင္ စီးပြားေရး၊အိုင္တီ၊ ေဆးပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင္႕ အႏုပညာဘာသာရပ္မ်ား၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင္႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး HND(သုိ႕) AGTI Electrical/Mechanical ၿပီးဆုံးထားသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာေငြသိန္း(၁၂၀)ေက်ာ္ ပညာသင္ဆု၊ AGTI, BTech ႏွင္႕ BE Civil ၿပီးဆုံးထားသူမ်ားExemption ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ခြင္႕၊ဒီဂရီႏွင္႕မဟာသင္တန္းအတြက္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၄၀၀၀ အထိေပးအပ္ မည္႕ Study Grant မ်ား၊ စင္ကာပူပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနပညာ သင္ေထာက္ပံ႕ေၾကးျဖင္႕တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ Interior Design ၊ Fashion Design ဘာသာ ရပ္မ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္ရန္အတြက္ရွင္း လင္းေျပာၾကား မည္ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူပညာေရးျပပြဲႏွင္႕ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာေဟာေျပာပြဲတြင္သတင္းအခ်က္အလက္ေပးမည့္ေက်ာင္းမ်ား

 

 • Auston Institute of Management
 • James Cook University
 • Kaplan Higher Education Academy
 • MDIS
 • Nanyang Institute of Management
 • PSB Academy
 • LASALLE College of the Art
 • National University of Singapore(NUS-iSS)

 

ပညာေရးျပပြဲသုိ႕လာေရာက္ေလ႕လာသူမ်ားကုိ ဘာသာရပ္ ဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္ျခင္းလမ္းညြန္စာအုပ္ အားအခမဲ႕ေပးေ၀သြားမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ဇူလုိင္(၂၈)ရက္ေန႕တြင္းလည္းေကာင္း၊ CROWN Education ရုံးခန္း၊ အမွတ္(၂၇၀)၊ပထမထပ္၊အခန္း(1 B)၊ ျပည္လမ္း၊ေျမနီကုန္း ဖုန္း ၀၉ ၇၃၂ ၇၃၂ ၇၇ ၊ ၀၉ ၅၀၈၅ ၁၈၅ သုိ႕ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။

Share this: