ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိဟိုတယ္လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလ်က္ရွိ

Jun 25 2014 No Comments

ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈတိုးတက္မ်ားျပားလ်က္ရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မႈမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ ၀င္ေရာက္ျခင္းမ်ားျပားလာမႈႏွင့္ အတူ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိဟိုတယ္လိုအပ္ခ်က္မွာလည္း
ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကို ကိုးကား၍ ျမ၀တီ ေန႔စဥ္သတင္းစာကဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခင္စာရင္းဇယားမ်ားအရရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ဦးေရ ၁၀၀၀ခန္႔သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္းယခုအခါတြင္မူ တစ္ရက္၃၀၀၀ ဦးေရႏွင့္အထက္ ၀င္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ
မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ၎တို႔တည္းခိုရန္အတြက္ ျပည္တြင္းရွိ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိဟုိတယ္မ်ား အလံုအေလာက္မရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုအတြက္ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ၾကယ္ငါးပြင့္ႏွင့္ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ရွိဟိုတယ္ႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ဒီဇိုင္းမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္အလံုးေရ၂၅၁လံုးခန္႔ရွိၿပီး၊ အခန္းေပါင္း၁၂၀၀၀ခန္႔ရွိေသာ္လည္း မ်ားျပားတိုးျမင့္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈအတြက္ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ အေရအတြက္ နည္းပါးေသးေၾကာင္းသိရသည္။

Share this: